Kan barn bli för beskyddade?

Det är en grundläggande rättighet för barn att bli väl behandlade, att få kärlek, skydd och respekt liksom utbildning och sjukvård. Tack vara organisationer som UNICEF, FN och BRIS har barn idag fler rättigheter än de någonsin haft förut och detta är ett enormt positivt steg i rätt riktning. Även om de flesta nog håller med om att det är bra att våld mot barn är förbjudet så finns det ett fenomen som uppstått genom kampen för barns rättigheter och välstånd.

På svenska brukar man kalla det curlingföräldrar medan engelsmännen föredrar ”helicopter parents” men i båda fallen handlar det om samma sak: ett överbeskyddande av barn som går över gränserna. Precis som man vid en curlingbana har flera tävlande som ihärdigt sopar bort minsta dammkorn som kan hindra gör föräldrarna allt de kan för att barnet inte skall uppleva ens de minsta motgångarna i livet.

Tyvärr kan detta få allvarliga konsekvenser för barnet då det dels blir bortskämt men också kan utveckla allvarliga mentala problem som kopplas till narcissism och förvrängd världs- och självbild. Ett barn har alltså inte bara rätt till ett tryggt liv utan också till livsutbildning där man själv lär sig att ta och bearbeta motgångar.