Vad betyder FNs konvention för barns rättigheter?

Det är ganska lätt att som svensk ta vissa saker i FNs konvention om barnens rättigheter för självklarheter. Att barn har rätt till ett namn, ett tryggt och säkert hem, utbildning och att det alltid skall komma i det första rummet, på både ett privat och offentligt plan, verkar vid första anblicken som något man knappast behöver skriva lagar om, men  det är just det som är själva poängen med detta. Utan dessa regler är det mycket möjligt att vi idag inte skulle se dem som självklarheter.

Det finns många organisationer för barnens rättigheter runtom i världen och en av dessa heter CRIN – Child Right Information Network som inriktar sig på att informera om, ge uppmärksamhet och diskutera dessa rättigheter. Man sysslar också med att slå hål på myter liksom att bemöta kritik av olika lagar som har med barn och deras rättigheter att göra.

Ett typiskt exempel på kritik är tanken på att barns rättigheter borde vara liktydiga med mänskliga rättigheter och att man därför inte behöver en speciell konvention för just minderåriga. Att de tu går hand i hand är det inget tvivel om, med CRIN betonar vikten av barns legala rättigheter eftersom de är mer utsatta än vuxna i ett samhälle. Saker som utbildning och rätt omvårdnad är inte bara en mänsklig rättighet som en familj eller vårdnadshavare har ansvar för, utan det är också samhällets skyldighet att se till att dessa lagar efterföljs.

Det har argumenterats i media och på privatplan om att FNs konvention tar ifrån rättigheter från föräldrar, inte minst när det kommer till deras religiösa eller moraliska åsikter. Att ett barn skall ha rätt till en egen åsikt eller fri tro handlar inte bara om att en skola eller en stat inte skall tvinga det till att följa en viss trosåskådning, utan att samma frihet också skall tillämpas i familjen. På liknande vis har inga föräldrar rätt att slå sina barn, och när det argumenteras om att detta borde vara upp till föräldern, så är svaret att det just är därför som barns rättigheter måste vara juridiska. På så sätt skyddas barnet från sexuellt och fysiskt våld, vilken åsikt föräldern än må ha i frågan. Det handlar inte om att frånta någon rättigheter utan att beskydda dem som existerar!