Barns rättigheter

Snart uppgår jordens befolkning till 8 miljarder och utav dessa så är 25 % barn under 15 år. Med så många barn på vår jord så är det viktigt att se till vår levnadsmiljö, t.ex. avseende miljö och rättigheter. FN antog år 1989 Barnkonventionen, en konvention som idag endast USA och Somalia inte ratificerat. Dock så är det långt ifrån alla länder som detta praktiskt fungerar, barn och deras rättigheter kränks dagligen.

FNs konvention för barns rättigheter säger, bland annat, att “Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling” och att “Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten”.

Våra barn har rätt att växa upp till en värld som dagens vuxna skött om och värnat, en värld som går att leva i. Idag dör 800 barn om dagen på grund av smutsigt vatten, toalettbrist och brist på kunskap om hygien. Sjukdomar orsakade av smutsigt och förorenat vatten blir snabbt livshotande. Men det kan vi komma tillrätta med! UNICEF arbetar hårt för att bland annat skapa program för sanitet och vatten på landsbygden, installera pumpar och vattenråd och se till att skolor har rent separata toaletter för pojkar och flickor samt rent vatten.

Våra barn har också rätt till en trygg och säker uppväxt. Barnadödligheten minskar men alltför många barn dör fortsatt av sjukdomar som går att förhindra och bota. UNICEF stödjer därför regeringar runt om i världen genom att bygga förlossningskliniker och vårdcentraler. De utbildar föräldrar om barns näringsbehov och ger dem ökad kunskap om hygien, amning och sjukdomar samt så utbildar de vårdpersonal i hur de behandlar sjuka barn. Sjukdomar som hiv och aids motarbetas aktivt genom mödravårdscentralernas program. I detta ingår också att köpa in och leverera vaccin, bygga upp vaccinationsprogram och att utbilda hälsoarbetare i hur vaccinet skall behandlas och vilka vaccin som behövs.

För att växa upp i en säker och trygg miljö så behöver hjälporganisationer utbilda poliser, sprida information och se till att barn går i skolan. Barnarbete skall minska och människohandel, våld mot barn och barnäktenskap skall motarbetas.

Att gå i grundskolan ska inte kosta något och det är en mänsklig rättighet att få gå i densamma. Dock så är det många miljoner barn runt om vår jord som inte går i skolan och ofta så beror det på fattigdom och diskriminering. Även om skolan är gratis så kostar skoluniform, transport och material alltför mycket för många familjer. Det finns många hjälporganisationer som stöttar barns skolgång och även om vi i Sverige har gratis skola så är det långt ifrån alla som utbildar sig i den utsträckning som de borde och/eller önskar. Ibland så är det ekonomin som ställer till det, att man måste flytta till en annan ort, ibland så är det det bristen på bostäder och ibland bristen på godkända betyg. Bristen på godkända betyg kan man kringgå genom att skriva högskoleprovet 2019 och därigenom tillgodoräkna sig behövliga poäng.